Menu

14.5. 多语言支持

我们在第十章介绍过国际化和本地化,开发了一个 go-i18n 库,这小节我们将把该库集成到 beego 框架里面来,使得我们的框架支持国际化和本地化。

i18n 集成

beego中设置全局变量如下:

Translation i18n.IL 
Lang    string // 设置语言包,zh、en
LangPath  string // 设置语言包所在位置

初始化多语言函数:

func InitLang(){
  beego.Translation:=i18n.NewLocale()
  beego.Translation.LoadPath(beego.LangPath)
  beego.Translation.SetLocale(beego.Lang)
}

为了方便在模板中直接调用多语言包,我们设计了三个函数来处理响应的多语言:

beegoTplFuncMap["Trans"] = i18n.I18nT
beegoTplFuncMap["TransDate"] = i18n.I18nTimeDate
beegoTplFuncMap["TransMoney"] = i18n.I18nMoney

func I18nT(args ...interface{}) string {
  ok := false
  var s string
  if len(args) == 1 {
    s, ok = args[0].(string)
  }
  if !ok {
    s = fmt.Sprint(args...)
  }
  return beego.Translation.Translate(s)
}

func I18nTimeDate(args ...interface{}) string {
  ok := false
  var s string
  if len(args) == 1 {
    s, ok = args[0].(string)
  }
  if !ok {
    s = fmt.Sprint(args...)
  }
  return beego.Translation.Time(s)
}

func I18nMoney(args ...interface{}) string {
  ok := false
  var s string
  if len(args) == 1 {
    s, ok = args[0].(string)
  }
  if !ok {
    s = fmt.Sprint(args...)
  }
  return beego.Translation.Money(s)
}

多语言开发使用

 1. 设置语言以及语言包所在位置,然后初始化 i18n 对象:
beego.Lang = "zh"
beego.LangPath = "views/lang"
beego.InitLang()
 1. 设计多语言包

  上面讲了如何初始化多语言包,现在设计多语言包,多语言包是 json 文件,如第十章介绍的一样,我们需要把设计的文件放在 LangPath 下面,例如 zh.json 或者 en.json

# zh.json

{
"zh": {
  "submit": "提交",
  "create": "创建"
  }
}

# en.json

{
"en": {
  "submit": "Submit",
  "create": "Create"
  }
}
 1. 使用语言包

  我们可以在 controller 中调用翻译获取响应的翻译语言,如下所示:

func (this *MainController) Get() {
  this.Data["create"] = beego.Translation.Translate("create")
  this.TplNames = "index.tpl"
}
我们也可以在模板中直接调用响应的翻译函数:
// 直接文本翻译
{{.create | Trans}}

// 时间翻译
{{.time | TransDate}}

// 货币翻译
{{.money | TransMoney}}

本文章首发在 GolangCaff
上一篇 下一篇
讨论数量: 0
发起讨论


暂无话题~